صبح یه کیبورد باز کردم داشتم درستش می کردم.
خواهر زاده ام ۴ سالشه اومده کنارم ازم می پرسه: ماهان این چیه؟
می گم: کیبورد.
می گه: من نبردم!
می گم: کیبورد!
می گه: من نبردم
Neutral